آگهی مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین متعلق به شهرداری هوراند مرحله اول نبت اول

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 70 تاریخ 1402/09/19 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به فروش سه قطعه زمین از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. شماره مزایده در سامانه ستاد 2002005663000003 متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس setdiran.ir  در محل […]

آگهی مناقصه شهرداری هوراند (( تجدید مرحله دوم ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000006

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

تجدید آگهی مناقصه شهرداری هوراند ” مرحله دوم – نوبت اول ” شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

آگهی مناقصه شهرداری هوراند ( مرحله اول – نوبت اول ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000001

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

آگهی مناقصه شهرداری هوراند “مرحله اول – نوبت اول” شماره فراخوان شامانه ستاد 2001005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند (2) مصوبه صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/12/16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. موضوع پیمان : امورات خدمات شهری و فضای سبز ( جمع آوری زباله و حمل و دفن آن […]