آگهی مناقصه شهرداری هوراند (( تجدید مرحله دوم ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000006

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

تجدید آگهی مناقصه شهرداری هوراند ” مرحله دوم – نوبت اول ” شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

آگهی مناقصه شهرداری هوراند ( مرحله اول – نوبت اول ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000001

شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید. موضوع پیمان : (پخت و پز ، حمل ، قیر پاشی و آسفالت ) تهیه قیر بر عهده شهرداری است.

مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان و خانواده های کارگران شهرداری هوراند اردیبهشت ماه 1402

مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان و خانواده های کارگران شهرداری هوراندتوسط شهرداری و شورای اسلامی شهر  در ساختمان شهرداری  با حضور امام جمعه محترم ، فرماندار محترم ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از روسای سایر ادارات به مناسبت روز کارگر برگزار گردید.  

آگهی مناقصه شهرداری هوراند “مرحله اول – نوبت اول” شماره فراخوان شامانه ستاد 2001005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند (2) مصوبه صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/12/16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. موضوع پیمان : امورات خدمات شهری و فضای سبز ( جمع آوری زباله و حمل و دفن آن […]