آگهی مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین متعلق به شهرداری هوراند مرحله اول نبت اول

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 70 تاریخ 1402/09/19 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به فروش سه قطعه زمین از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. شماره مزایده در سامانه ستاد 2002005663000003

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس setdiran.ir  در محل تعیین شده نسبت به تهیه اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه 1402/11/24

مهلت ارائه پیشنهاد 1402/12/05

تاریخ بازگشایی پاکتها 1402/12/07

File0002