آگهی مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول (9 باب مغازه بازارچه سنتی شهرداری هوراند)

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 52 تاریخ 1402/04/31 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به اجاره دادن 9 باب مغازه بازارچه سنتی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.