آگهی مناقصه عمومی شهرداری هوراند مرحله دوم نوبت اول شماره فراخوان سامانه ستاد 2001005663000001

شهرداری هوراند در نظر داردعملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 11/058/500/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط یا صلاحیت دار واگذار نماید.