آگهی مناقصه شهرداری هوراند “مرحله اول – نوبت اول” شماره فراخوان شامانه ستاد 2001005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند (2) مصوبه صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/12/16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. موضوع پیمان : امورات خدمات شهری و فضای سبز ( جمع آوری زباله و حمل و دفن آن به محل معلوم- رفت و روب کامل معابرشهری – برف روبی- نمک پاشی در فصول سرد – نگهداری و ایجاد فضای سبز )

مبلغ برآورد اولیه : 11/997/133/00 ریال