آگهی مزایده شهرداری هوراند( واگذاری اجاره جایگاه CNG به مدت یکسال )

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری اجاره جایگاه CNG به مدت یکسال به آدرس هوراند ورودی شهر اقدام نماید.

.