آگهی مزایده عمومی شهرداری هوراند” مرحله اول – نوبت اول”

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 10 تاریخ 1400/10/22 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به اجاره دادن بوفه مجتمع گردشگری تنباکلوق از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.