آماده باش نیروهای آتش نشانی شهرداری هوراندجهت مقابله با حوادث احتمالی در روز چهارشنبه آخر سال