شرکت در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن به صورت موتوری و خودرویی