مناقصات و مزایده ها

مزایده
آگهی مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین متعلق به شهرداری هوراند مرحله اول نبت اول
شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 70 تاریخ 1402/09/19 شورای محترم اسلامی...
IMG_4560
آگهی مزایده عمومی مرحله اول - نوبت اول (9 باب مغازه بازارچه سنتی شهرداری هوراند)
شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 52 تاریخ 1402/04/31 شورای محترم اسلامی...
IMG_2269
آگهی مناقصه شهرداری هوراند (( تجدید مرحله دوم ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000006
شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به...
IMG_2269
تجدید آگهی مناقصه شهرداری هوراند " مرحله دوم - نوبت اول " شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000002
شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به...
IMG_2269
آگهی مناقصه شهرداری هوراند ( مرحله اول - نوبت اول ) شماره فراخوان سامانه ستاد 2002005663000001
شهرداری هوراند در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 18/304/000/000 ریال به...
 شهری
آگهی مناقصه شهرداری هوراند "مرحله اول - نوبت اول" شماره فراخوان شامانه ستاد 2001005663000002
شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند (2) مصوبه صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/12/16 شورای محترم اسلامی...
juneghan-cholicheh-4
آگهی مناقصه عمومی شهرداری هوراند مرحله دوم نوبت اول شماره فراخوان سامانه ستاد 2001005663000001
شهرداری هوراند در نظر داردعملیات آسفالت ریزی سطح شهر هوراند را با برآورد اولیه 11/058/500/000 ریال به...
174295
آگهی مزایده شهرداری هوراند( واگذاری اجاره جایگاه CNG به مدت یکسال )
شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری اجاره...
Screenshot_2022-04-14-10-37-25
آگهی مزایده عمومی شهرداری هوراند" مرحله اول - نوبت اول"
شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه صورتجلسه شماره 10 تاریخ 1400/10/22 شورای محترم اسلامی...
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شهرداری هوراند( آسفالت ریزی)
اصلاحیه