شهرداران سابق

احمد جلیلی از سال ۷۶/۴/۱۸الی ۷۹/۲/۲۸ مدرک دیپلم اقتصاد

حمزه محسنی نژاد از سال ۷۹/۹/۱الی ۸۳/۱۲/۲۹ مدرک فوق دیپلم

رستم فهیمی از سال ۸۴/۱/۱ الی ۸۶/۲/۲۰ مدرک لیسانس حسابداری

صیام همت جو ازسال ۸۶/۶/۱الی ۸۸/۴/۱۳ مدرک لیسانس حقوق

فرید مقصودی از سال ۸۸/۶/۲۱الی ۸۹/۱۲/۲۹ مدرک لیسانس عمران

سید جعفر تاج الدینی از سال ۹۰/۱/۱الی ۹۳/۳/۱۸ مدرک فوق لیسانس جغرافیا و اقلیم شناسی

احمد مهدی زاده از سال ۹۳/۱۰/۱ ادامه دار دارد مدرک دکترای برنامه ریزی شهری